Cách debug các project database viết bằng linq2db

Setup môi trường debug

Phần project database (phía server): chọn QADatabaseDebugProxy.exe là program khi debug, vì class library (.dll) không thể thực thi trực tiếp.

Chọn program để mở khi nhấn F5.

Build project của bạn vào folder ‘Bin’, nhấn F5, Debug Proxy sẽ hiện ra. Chọn các dll vừa build trong mục Available Modules, sau đó nhấn Start. Log view sẽ hiện lên.

Cấu hình Proxy. URL tự chọn.

Phần project .NET (phía client): chuyển kết nối đến localhost đã chọn ở Proxy thay vì web service dev. Sau đó nhấn F5.

Summary cấu trúc stored procedure của HIS & cách gọi

Lấy ảnh trên làm ví dụ, khi sp phía client là ‘ws_L_DanhMucList__GetAll’ trong project ‘QAMaintenance_BangDuLieuDB’ được gọi thì bạn đặt debug trong function Run() của class ‘ws_L_DanhMucList__GetAll’ trong namespace ‘QAMaintenance_BangDuLieuDB’.