Cách debug report

Report được test & debug bằng cách sử dụng project ReportTester. Hãy thêm ReportTester vào solution hiện tại.

Do report được thực thi phía server nên không thể thông qua web service, nên thông tin chuỗi kết nối trong App.config của ReportTester sẽ chuyển thành trực tiếp đến server. Ví dụ web service là:

‘http://deploy.qasol.net:8080/DEPLOY/DataAccess.ashx’

thì sẽ sử dụng ‘sqldeploy.qasol.net,40000\DEPLOY’, thêm vào connection string cùng credential ghép thành =>

‘Data Source=sqldeploy.qasol.net,40007\DEPLOY_MAIN;User Id=hungpt;Password=hungpt131415;Initial Catalog=Reports;’.

Chọn report tester làm startup project & run solution.

Chọn report bằng cách tìm theo ID report.

Thêm các param tương ứng với sp gọi data cho report ở field DataProc nhưng dưới dạng JSON. Ví dụ rep_PhieuChiDinh_v2 chỉ cần 2 param là DocumentID và PatientID thì ta sẽ thêm {“DocumentID”:”E33292A7-B50D-42A7-B32C-42DB4D32D3F9″,”PatientID”:”45CC7F0F-CB44-47D7-B4DA-A159D7F489AA”} vào DataProc.

Sau đó đặt breakpoint & nhấn Run Report.