Cách tạo document

Document là gì?

‘Document’ là cách gọi nội bộ cho 1 kiểu màn hình form luôn có report đi kèm và nhìn giống report. Nói chung là report nhưng có thể nhập liệu được.
Bản chất của mỗi Document là 1 chương trình(program) vì mỗi document có thể làm mọi thứ từ gọi SP, xử lý sự kiện của form/controls .

Tại sao sử dụng document ?

Nghiệp vụ tại các bệnh viện/ phòng khám là luôn in ra 1 phiếu/ 1 tờ giấy cho người bệnh. Ví dụ như: tờ phiếu chỉ định dịch vụ, tờ phiếu kết quả CLS. Mỗi tờ phiếu người bệnh cầm trên tay nó sẽ được gọi là 1 document. Mỗi 1 document sẽ có tương ứng 1 màn hình để nhập liệu. Nội dung của document sẽ tương đương với nội dung của phiếu cần làm document

Từ đó có thể hiểu, khi người bệnh được in phiếu cầm trên tay, thì sẽ có 1 document trên phần mềm.

Màn hình của document và nội dung của phiếu khi in ra cho người bệnh

Làm sao để tạo 1 document ?

Mỗi 1 document sẽ tạo 1 table dành riêng cho document đó. Lưu trữ tất cả các thông tin của document đó. Và table được tạo ra phải nằm trong database Docs

Tạo 1 project bằng Visual Studio, đặt tên project theo format QA.Doc_<TenVietTatPhieu> và để trong thư mục <url_svn>\Client\Documents\QA.Doc_<Tên phiếu>

Sau đó tạo 1 table dựa theo yêu cầu của Doc(phiếu) và đặt trong database Docs, cách đặt tên table dựa theo format sau DOC_<TenVietTatPhieu>

Sau khi tạo project và làm theo mô tả của document, thì sử dụng tool để publish lên server. Làm theo hướng dẫn sau:

Sử dụng tool để publish linq dll lên database – Wiki’s QA Solution