Khái niệm Installer

Installer là gì?

Installer là table để launcher lấy về client, chứa bất cứ file gì, miễn đã băm base64.

Tại sao có bảng Installler?

Để chứa file cho hệ thống phân phối, cho tất cả client. Launcher sẽ gửi file từ server QA Solution đến khách hàng (một kiểu CICD tay). Khi có màn hình mới thì ta build dll, insert một dòng vào bảng này. Khi muốn update màn hình thì cũng xoá & lưu trữ sang database lịch sử rồi insert dòng mới. Không chứa các stored procedure.

Tạo dll từ project & đẩy lên launcher thông qua installer

Chọn project mình đang làm, mở, build dll & gen base64.

Mở project lên build.
Vô Bin copy vào thư mục tool QAProjectTool của mình.
Chạy tool để gen base64. Report cũng gen kiểu này.
Mở file đó bằng dbms.
Script 1
File sẽ có cấu trúc giống này (để dễ nhìn nên một số đoạn bị lược)

Đối với các report thì bắt buộc phải có ‘Report’ ở đầu tên dll.


Cách hoạt động của installer

Giả sử khi nãy mình đã exec insert Script 1 (file dll), thì chạy Launcher.exe:

Khi khách hàng chạy launcher thì Launcher sẽ đọc base64 trong bảng đó & deserialize lại thành file gốc.
File gốc từ project đã build khi nãy.

*Report được run phía server nên client sẽ không get về.