Khái niệm Menu/Permission

I. Tổng quan

  1. Menu/Permission là gì?
  2. Tại sao sử dụng ?
  3. Sử dụng thế nào?

II. Chi tiết

  1. Menu/Permission là gì?
  • Nơi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu

Application..Menu : chứa thông tin của module(dll, usercontrol) tương ứng với menu.

[ID] [int] ,
[PermissionID] [uniqueidentifier],
[Type] varchar,
[Category] nvarchar,
[Name] nvarchar,
[Version] nvarchar ,
[Icon] varchar,
[ControlType] varchar,
[ControlParams] nvarchar,
[IsActive] [bit],
[IsWeb] [bit],
[ControlHTML] nvarchar,
[OrderIndex] [int],
[ShowPatientBarYN] [bit],
[IsShowFirst] [bit],
[WebControl] varchar,
[MenuType] varchar,
[CategoryNoUnicode] nvarchar,
[NameNoUnicode] nvarchar,
[ConfigType] varchar,
[ModifiedOn]

Application..Permissions : chứa thông tin phân quyền cho từng menu hoặc controls

[ID] [uniqueidentifier],
[Category] nvarchar,
[Key] nvarchar,
[Name] nvarchar,
[Description] nvarchar,
[CreatedOn] [datetime],
[CreatedBy] [uniqueidentifier],
[ModifiedOn] [datetime],
[ModifiedBy]

2. Tại sao sử dụng Menu/Permissions?

3. Sử dụng Menu/Permissions thế nào ?