Môi trường dành cho cơ sở dữ liệu – SQL Server Environment

I. Tổng quan

  1. Gồm những môi trường nào ?
  2. Sử dụng từng môi trường ra sao ?
  3. Tìm thông tin các môi trường ở đâu ?

II. Chi tiết

  1. Gồm những môi trường nào

a. Development

Tại môi trường development, là nơi phát triển các tính năng. Tất cả các bugs/enhancements(issues) đều phải được bắt đầu làm từ development.

Devs sẽ được full quyền gồm select/insert/update/delete/alter.

b. Deployment

Sau khi issues được unit test tại development thì sẽ được “đẩy” lên deployment. Môi trường deployment, là nơi sẽ để QC test bugs/enhancements.

Devs được full quyền gồm select/insert/update/delete/alter.

Tuy nhiên, vì tính chất của công ty là sẽ định kỳ hàng quý(3 tháng 1 lần) sẽ đồng bộ phiên bản của tất cả các tính năng cho tất cả các Client, khái niệm này gọi là BIG DEPLOY.

Khi quy trình BIG DEPLOY được “bật”, thì môi trường Deployment sẽ bị “đóng băng”, QC sẽ test tổng thể tất cả các tính năng của phần mềm. Đồng nghĩa với việc, Devs chỉ còn được quyền select. Tất cả scripts đều phải đưa qua DBA để được “đẩy” lên Deployment.

c. Staging

c. Production