Thông tin tiền sử bệnh

I. Tổng quan

 1. Tiền sử bệnh gồm những gì ? (what)
 2. Tầm quan trọng của tiền sử bệnh?
 3. Nơi nào cần hiển thị tiền sử bệnh ? (where)
 4. Tóm tắt store lấy dữ liệu tiền sử bệnh

II. Chi tiết

 1. Tiền sử bệnh gồm những gì

  Tiền sử bệnh bao gồm cả lịch sử sức khỏe của cá nhân lẫn các thành viên có quan hệ gần gũi trong gia đình.
  – Tiền sử bệnh chung
  – Tiền sử cá nhân
  Tiền sử lối sống
  Tiền sử phẫu thuật
  Tiền sử bệnh cá nhân
  Tiền sử thuốc
  Tiền sử sản khoa
  Tiền sử phụ khoa
  Tiền sử cơ xương khớp
  Tiền sử dị ứng
  – Tiền sử gia đình
  – Tiền sử dinh dưỡng
 2. Tầm quan trọng của tiền sử bệnh?

  Tiền sử bệnh cung cấp cho bác sĩ tất cả các thông tin quan trọng để chẩn đoán tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, bởi vì nhiều căn bệnh có tính di truyền giữa các thành viên trong các gia đình. Lịch sử y tế gia đình cũng giúp bác sĩ đưa ra được những chuẩn đoán sớm và chính xác những vấn đề sức khỏe mà bệnh nhân có thể gặp trong tương lai. Từ đó, đưa ra được hướng điều trị cụ thể và tư vấn chính xác tình trạng mà bệnh nhân đang gặp phải.
 3. Nơi nào cần hiển thị tiền sử bệnh ? (where)

Tiền sử bệnh được nhập, hiển thị và chỉnh sửa ở màn hình Ngoại trú > Khám bệnh đa khoa và màn hình Dinh dưỡng > Khám bệnh.

Màn hình tiền sử bệnh

4. Tóm tắt store lấy dữ liệu tiền sử bệnh

QAHosGenericDB..ws_SummaryLong_PatientHistory_GetAll là store lấy tất cả sumary tiền sử bệnh từ các store sau:

 • QAHosGenericDB..ws_Patient_HX_Social_PatientHistory_Get: Load dữ liệu tiền sử bệnh lối sống từ bảng QAHosGenericDB..Patient_HX_Social_V2.
Bảng lưu tiền sử bệnh lối sống
 • QAHosGenericDB..ws_Patient_HX_Surgery_V2_PatientHistory_Get: Load dữ liệu tiền sử bệnh phẫu thuật từ bảng QAHosGenericDB..Patient_HX_Surgery_V2.
Bảng lưu tiền sử phẫu thuật
 • QAHosGenericDB..ws_DOC_Patient_HX_Dicease_Body_PatientHistory_Get: Load dữ liệu tiền sử bệnh cá nhân từ bảng QAHosGenericDB..DOC_Patient_HX_Dicease_Body và bảng QAHosGenericDB..L_BoPhanMoTa_ICD .
Tiền sử bệnh cá nhân
 • QAHosGenericDB..ws_DOC_Patient_HX_Medical_PatientHistory_Get: Load dữ liệu tiền sử bệnh chung thuốc đang dùng từ bảng QAHosGenericDB..Patient_HX_Medical.
Thông tin thuốc đang dùng
 • QAHosGenericDB..ws_Patient_HX_TienSuCaNhan_SanKhoa_Summarry_Get: Load dữ liệu tiền sử bệnh sản khoa từ bảng QAHosGenericDB..Patient_HX_TienSuCaNhan_SanKhoa.
Thông tin tiền sử sản khoa
 • QAHosGenericDB..ws_Patient_HX_TienSuCaNhan_PhuKhoa_Summary_Get: Load dữ liệu tiền sử bệnh phụ khoa từ bảng QAHosGenericDB..Patient_HX_TienSuCaNhan_PhuKhoa.
Tiền sử bệnh phụ khoa
 • QAHosGenericDB..ws_DOC_Patient_HX_CoXuongKhop_Summary_Get: Load dữ liệu tiền sử bệnh cơ xương khớp từ bảng QAHosGenericDB..DOC_Patient_HX_CoXuongKhop và bảng QAHosGenericDB..DOC_Patient_HX_CoXuongKhop_Detail.
 • QAHosGenericDB..ws_PersonalHistory_Allergies_PatientHistory_Get: Load dữ liệu tiền sử bệnh dị ứng từ bảng dị ứng thuốc QAHosGenericDB..Patient_HX_Allergy , dị ứng thức ăn QAHosGenericDB..Patient_HX_AllergyFood_Nutrition và bảng dị ứng môi trường QAHosGenericDB..Patient_HX_AllergyEnvironment .
Thông tin tiền sử bệnh dị ứng
 • QAHosGenericDB..ws_Patient_HX_Dicease_Family_Body_PatientHistory_Get: Load dữ liệu tiền sử bệnh gia đình từ bảng QAHosGenericDB..Patient_HX_DiceaseFamily_Body và bảng QAHosGenericDB..L_BoPhanMoTa_ICD.
Thông tin tiền sử bệnh gia đình
 • QANutrition.dbo.ws_SummaryLong_Nutrition_TienSuBenh_Get: Load dữ liệu tiền sử bệnh dinh dưỡng từ bảng QANutrition..Nutrition_TienSuBenh và bảng Docs..DOC_DocumentSummary.
Tiền sử bệnh dinh dưỡng