Thông tin về đối tượng bệnh nhân #table

Ý nghĩa các column

Column nameDescription

SP
1. Lấy 1 row bằng PKey
2. Lấy ds(list)
3. Xóa
4. Lưu
5. Tìm kiếm(nếu có)