Sử dụng tool để publish linq dll lên database

Sau khi sử dụng tool để “đẩy” server thì table để lưu trữ sẽ là
Application..FileSystem_Entity
Application..FileSystem_EntityContent