Sử dụng tool để tạo cấu trúc bảng và Stored lưu dữ liệu vào bảng của Database History

Cách sử dụng tool để tạo cấu trúc và SP cho History

Chọn vào 3 checkbox “MSSQL.History.Table.tt“,”MSSQL.History.LogDelete.tt“,”MSSQL.History.LogUpdate.tt

Sau khi bấm “Genedate” thì sẽ ra 3 file tương ứng với 3 checkbox được tick